Установен рейтинг

Установен рейтингLSS Рейтингът се изчислява за първи път, когато играчът е завършил поне 10 партии, валидни за рейтинг.
За конкретното изчисляване на рейтинга в оценката се включват всички партии на играча, завършили в периода на оценяване.
Новият рейтинг се изчислява от
Rnew=Rold+
(dR)
където
Rnew е новият рейтинг
Rold е старият рейтинг
dR е промяната в рейтинга за всяка партия в периода на оценяване, както е обяснено по-долу
За всяка завършена игра промяната на рейтинга dR се изчислява по
dR = (k*(W-P(D))+B)*F
където
W е резултатът от партията (победа 1, равенство 1/2)
P(D) е очакваният резултат, подобен на вероятността за представяне от предишната глава
k е коефициентът на развитие, който е обяснен на следващата страница
B е бонусът, който също е обяснен на следващата страница
F е индикаторът за отказите от игра
Към делтата на противниците се прилага ограничение на рейтинга, за да се предотвратят драстични загуби на по-силния играч срещу играч с несигурен по-нисък рейтинг. Рейтингът на противника не може да бъде с повече от 1200 точки по-нисък. В случай на загуба на по-силния играч, разликата е 400 за изчисляване на губещия. Пълната разлика се използва за победителя.